O Stowarzyszeniu

Statut - Pobierz status w formacie PDF


Z HISTORII STOWARZYSZENIA

Inspiracją powstania Stowarzyszenia była uroczysta promocja Karty Praw Rodziny w Katedrze Wawelskiej, w styczniu 1992 roku. W październiku 1992, w klasztorze oo. Benedyktynów w Tyńcu, odbyło się spotkanie, na którym powołano do życia Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej. Od tego czasu stowarzyszenie wpisało się na trwałe w historię Krakowa i całej diecezji. Jest organizacją stale rozwijającą się, podejmującą coraz to nowe wyzwania w pracy dla dobra polskich rodzin. Stowarzyszeniem kierował od początku jego istnienia dr nauk medycznych, poseł na Sejm Rzeczypospolitej III kadencji - Kazimierz Kapera. Stowarzyszenie uzyskało asystencję kościelną, nadaną przez Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego. Asystentem Kościelnym i jednocześnie współzałożycielem Stowarzyszenia był ks. dr Wacław Gubała.

W 2004 roku, w czasie Zjazdu Stowarzyszenia, jego członkowie powierzyli obowiązki mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. W związku z objęciem przez Ks. dr Gubałę probostwa, nowym asystentem kościelnym organizacji został ks. Stanisław Mika.

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą na problemy polskich rodzin, podejmującą dla ich dobra cały szereg inicjatyw społecznych i politycznych. Dokumentem o fundamentalnym znaczeniu jest dla stowarzyszenia wydana przez Stolicę Apostolską „Karta Praw Rodziny”. Działalność stowarzyszenia obejmuje inicjatywy zmierzające do współpracy rodzin i pomocy w różnorakich sprawach dnia codziennego oraz pracę formacyjno-religijną zarówno w aspekcie wiedzy o współczesnej teologii rodziny, jak i indywidualnego kształtowania postaw chrześcijańskich.

Foto: Tyniec 1 - Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu Założycielskiego w Tyńcu

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej powstało w 1992 r. Inspiracją powstania Stowarzyszenia było uroczyste wręczenie w styczniu 1992 r. Karty Praw Rodziny w Katedrze Wawelskiej przez jego Eminencję Ks. kard. Franciszka Macharskiego przedstawicielom administracji państwowej i samorządowej.

Stowarzyszenie skupia osoby, które akceptują naukę Kościoła, a w szczególności naukę o małżeństwie i rodzinie. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie członków w ich życiu małżeńskim i rodzinnym zgodnie z etyką katolicką, a także przekazywanie i propagowanie wartości etycznych i kulturowych naszego narodu.

Do zadań Stowarzyszenia należy podejmowanie rozmaitych inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie. Ważnym zadaniem jest troska o rozwój osoby ludzkiej, o zachowanie życia ludzkiego od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju. Również do zadań Stowarzyszenia należy praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez reprezentowanie interesów rodzin wobec władz publicznych. Ważną sprawą jest organizowanie pomocy materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym. Stowarzyszenie pragnie też kształtować świadomość ludzi poprzez przygotowywanie prelekcji, sympozjów, rekolekcji formacyjnych i innych form działalności mających na celu podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodziny.

Od 1993 r. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej jest członkiem i współzałożycielem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

* Organizowanie dorocznych sympozjów i konferencji popularnonaukowych związanych z doroczną problematyką podejmowaną przez Ojca Świętego;
* Prowadzenie parafialnych domów kultury, katolickich przedszkoli i świetlic;
* Prowadzenie katolickich szkół;
* Prowadzenie poradni dla osób potrzebujących pomocy
* Aktywny udział przedstawicieli Stowarzyszenia w życiu społecznym i politycznym poprzez wykorzystanie uprawnień statutowych (petycje, oświadczenia, interwencje w parlamencie, u władz wykonawczych szczebla centralnego i lokalnego, itp.)

Struktura Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej działa w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach”. Stowarzyszenie ma osobowość prawną od dnia rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, tj. od 12 listopada 1992 roku. Zgodnie ze Statutem, organem naczelnym Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie. Wybiera ono spośród swych członków Zarząd Główny Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i Komisję Pojednawczo- Dyscyplinarną.

Stowarzyszenie, na terenie Archidiecezji Krakowskiej działa w Kołach Parafialnych.

Od 1993 r. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej jest członkiem i współzałożycielem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Federacja skupia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich wszystkich diecezji w Polsce.

Działalność członków stowarzyszenia w Sejmie

Wybory Parlamentarne w 1997 roku przyniosły zwycięstwo szeroko pojętej opcji demokratycznej. Federacja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich miała w zwycięstwie znaczący udział. W Sejmie i Senacie III kadencji zasiadało 23 osoby.

Nasi przedstawiciele nieustannie zabiegali o sprawy rodzin. Po raz pierwszy w historii w Sejmie istniała Komisja ds. Rodziny. Pod kierunkiem posła Kazimierza Kapery, Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny - powstał "Raport o sytuacji polskich rodzin”. Był to pierwszy dokument tak kompleksowo przedstawiającym zarówno wyniki badań nad rodziną jak i propozycje rozwiązań wspierania rodzin. W opracowaniu rozdziału prawnego uczestniczył mec. Zbigniew Cichoń. Program prorodzinny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich został przyjęty przez koalicje rządzącą i Rząd Polski. Posłanka dr Maria Smereczyńska, od września 1999 Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodzin, wraz z innymi parlamentarzystami nie ustawali w staraniach o jego wdrażanie. Niestety w IV Kadencji Sejmu Komisja ds. Rodziny została zlikwidowana.

Działalność członków stowarzyszenia w samorządzie lokalnym

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich może poprzez swoich przedstawicieli wywierać realny wpływ na życie lokalnych społeczności. Stowarzyszenie brało aktywny udział w wyborach samorządowych w 1998 roku na wszystkich szczeblach struktur samorządowych.

Radnymi Miasta Krakowa byli Jerzy Jedliński i Stanisław Kumon, Sejmiku Województwa - Stanisław Deja. W osiemnastu Dzielnicach pomocniczych Krakowa było 33 radnych. W gminie Wieliczka radnymi byli: Paweł Krysa i Stanisław Żórek. W Kalwarii Zebrzydowskiej radnym był Andrzeja Spólnik. W Zakopanym - Małgorzata Cichocka, Urszula Sterczyńska i Jan Bachleda Doncarz. W Jabłonce radnym był Władysław Fiedor. W Rabie Wyżnej - Edward Siarka, w Myślenicach Dorota Kłeczek i Maciej Ostrowski. W gminie Niepołomice radnymi byli Anna Krystian i Stanisław Ostasz.

Radnymi Powiatu byli: Józef Śmieja w Powiecie Tatrzańskim, Czesław Szeląg w Powiecie Wielickim i Leszek Dolny, przedstawiciel Powiatu Krakowskiego Ziemskiego.

SZTANDAR STOWARZYSZENIA

W czerwcu 2001 roku ks. kardynał Franciszek Macharski poświęcił ufundowany ze składek członków sztandar stowarzyszenia. W podniosłej uroczystości, która odbyła się w Kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, posłowie, radni i liczni zaproszeni goście. . Od tej pory sztandar towarzyszy członkom stowarzyszenia we wszystkich uroczystych okazjach zarówno organizacyjnych, jak i w uroczystościach religijnych.

Foto: Poświęcenie sztandaru

PRASÓWKA

Artykuł o Stowarzyszeniu w Niedzielii z 17 grudnia 2006